B�gerne

 

Der har i alt kun eksisteret fem hellige Bøger fra Allah, den Almægtige. De fem bøger er:

As-Suhuf som kom med Ibrahim (Abraham) (alajhi salam),
At-Tawraat (Toraen - Det gamle testamente) som kom med Muusa (Moses) (alajhi salam),
Az-Zabuur (David Salmerne) som kom med Dawuud (David) (alajhi salam),
Al-Indjiil (Evangeliet - det nye testamente, Biblen) som kom med Iisa (Jesus)( alajhi salam) og
Al-Quraan (Koranen) som kom med den sidste Profet Mohammed

Man har intet fundet fra as-Suhuf og az-Zabuur, men vi ved fra Koranen at de har fandtes. I sura al-Nadjm 53 aya 37-43 og i sura al-ala 87 aya 15-20 står der at Ibrahim (alajhi salam) fik en åbenbaring. Og i sura Bani Israil 17 aya 56 står der at Dawuud (alajhi salam) fik en åbenbaring.

Omkring Toraen står der i sura al-Ma'idah 5 aya 44-46:
"Men hvorledes skal de tage dig til dommer, når de dog har Toraen hos sig, hvori Allahs dom er? Dog vender de sig derefter bort. Og sådanne er ikke troende."
"Vi har visselig åbenbaret Toraen, hvori der var retledning og lys. Dermed har profeterne, som underkastede sig, dømt for dem, som var jøder, og (også) rabbierne og de lærde, fordi det var dem pålagt at bevare Allahs bog, og de var vogtere over den. Frygt derfor ikke mennesker, men frygt Mig, og sælg ikke Allahs Tegn for en ringe pris. Og de, der ikke d�mmer efter det, som Allah har åbenbaret, er da de vantro."
"Og Vi har foreskrevet dem deri: liv for liv, og øje for øje, og næse for næse, og øre for øre og tand for tand, og for andre skader lig gengæld. Men den der giver afkald derpå, for ham skal det være en soning. Og de, der ikke dømmer efter det, som Allah har åbenbaret, er de uretfærdige."

Al-Tawraat kom 6 dage efter måneden Ramadan (Allahu alam - Allah ved bedre). I dag er både al-Tawraat og al-Indjiil ikke længere troværdige. De er begge blevet ændret af mennesker (Muharraf).
De store lærde mænd indenfor jødedommen fandt, at det var svært at tjene mange penge, når man ikke måtte handle med renter, som dengang var foreskrevet i Al-Tawraat, som et forbudt handelsmiddel, men jøderne ændrede på det ved at gøre det legalt at handle med renter ved ikke-jødiske folk. Kun jøderne imellem måtte ikke handle med renter.
Derfor kan vi ikke godkende Toraen som en hellig bog i dag, da de har ændret Allahs ord og tilpasset den deres liv.
Profeten Mohammed så en dag at kaliffen Omar bin al-Khattab sad og læste i at-Tawrat og han blev meget sur over dette og sagde til ham at hvis Musa (alajhi salam) levede i dag ville han følge ham (han ville være muslim).
Hvis man ønsker at tilegne sig viden for at argumentere mod jøderne, må man gerne læse i al-Tawraat, men det er ikke anbefalet at starte med at søge den viden i jødedommen eller kristendommen, før man kender godt til Islam.
Det er kun hvad der står i Koranen omkring Toraen, vi kan vide os helt sikre på.

Al-Indjiil kom i den 18. nat af Ramadan 1050 år efter az-Zabuur (Allahu alam - Allah ved bedre). I sura al-Ma'idah 5 aya 47-48 står følgende: "Og Vi lod Jesus, Marias søn, følge i deres fodspor, som opfyldelse af det, der var før ham i Toraen. Og Vi gav ham Evangeliet, i hvilket (der var) retledning og lys og en bekræftelse af det, som var før det, nemlig Toraen, og en retledning og formaning for de gudfrygtige,"
"Og Evangeliets folk skal dømme i overensstemmelse med det, som Allah har åbenbaret deri, og de, der ikke d�mmer efter det, som Allah har åbenbaret, er de oprørske."

Al-Indjiil er også ændret på (muharraf) og er derfor heller ikke længere troværdig. Al-Indjiil er skrevet 50-100 år efter Iisas (Jesus)(alajhi salam) død. Den er reduceret til fire fortællinger: Matthæus, Lukas, Johannes og Markus. Oprindeligt var der flere evangelier, som fortalte om Jesu liv og lære, men de blev brændt efter et kirkemøde afholdt af kejser Konstantin i år 335. Mange Lærde er enige om at Paulus var den første, der udbredte falsk lære om Jesu Budskab. I Biblen finder man mange modsætninger og Paulus' lære stemmer slet ikke overens med Jesu Budskab.
Det kan anbefales, hvis man vil vide mere om disse falskheder i Biblen at man læser nogle bøger fra Ahmed Deedat omkring dette emne. Han har studeret biblen i mange år og kender den bedre end flere præster og han argumenterer nemt imod biblen og henviser til sandheden i Koranen.
Biblen findes i dag i så mange forskellige udgaver. Den har forskellige oversættere, der hver selv har bestemt hvor de ville trække lidt fra og lægge lidt til, alt efter hvilken sekt de hører til. Biblen er også lavet i en børneudgave.

Hvis man studerer Biblen nøje, vil man finde at der står om en næste profets komme, der vil ligne Musa (alajhi salam). Bogen "Mohammed i Biblen - Jesus i Koranen" af Ahmed Deedat, beskæftiger sig med dette emne, hvor han giver beviser på, at der er tale om den sidste profet Mohammeds komme.
Denne omskrivning af deres skrifter Toraen og Biblen er blot en af grundene til at Allah (subhaan wa ta'ala) har nedsendt Koranen, som den endegyldige lov, der ikke skal blive ændret på i evig tid. Den kan læses i dag, helt på samme måde, som den blev åbenbaret for ca. 1400 år siden. En mere autentisk bog vil man aldrig finde.
Ibn Abbas sagde: "Spørg ikke bogens folk om noget, når Allahs sidste åbenbaring, al-Quraan, er nyere end deres skrifter. Du kan læse al-Quraan ren og uforandret. Allah den Alvidende har sagt, at Bogens folk forandrer deres skrifter og de har skrevet en del af det med egne hænder, og de siger: "Det er fra Allah", for at sælge det for en ringe pris. Skulle denne oplysning ikke afholde dig fra at spørge dem til råds? Og ved Allah, vi har aldrig hørt dem spørge dig, angående hvad der er åbenbaret muslimerne." (Al-Bukhari)

Kun læsning af Biblen for at tilegne sig viden til modargumentation er tilladt, men igen anbefales det, at man kender Islam godt.
Kun hvad der står i Koranen omkring Biblen er 100% troværdigt.

Al-Quraan var en færdigskrevet Bog, længe før den blev åbenbaret. Den blev bevaret hos Allah, den Almægtige i den højeste himmel. Da den skulle åbenbares, sendte Allah (subhaana wa ta'ala) den Hellige Bog ned i den første himmel. Det var i måneden Ramadan og den nat den blev åbenbaret i, var en af de sidste ti dage i Ramadan, skæbnenatten, den hellige nat (lajlat-ul-Qadr). Englen Gabriel blev beordret at opbevare Bogen og åbenbare den stykkevis.
"I Allahs den Nådiges den Barmhjertiges Navn, Sandelig Vi har åbenbaret den (Koranen) i (den guddommelige) Bestemmelsesnat. Og hvad skal lære dig hvad den (guddommelige) Bestemmelsesnat er? (Den guddommelige) Bestemmelsesnat er bedre end tusind måneder. I den nedstiger Englene og ånden på deres Herres befaling (med bestemmelser) i enhver sag. Fred hersker der til morgengryets komme. (Sura al-Qadr 97)

Og i sura al-Ma'idah 5 aya 49 kan vi l�se at åbenbaringen kom til Profeten Mohammad : "Og Vi har åbenbaret dig (Profeten Mohammed ) Bogen med sandheden, som opfyldelse af det, der var før den af Skriften og som en vogter over den. Døm derfor mellem dem (skriftfolkene) i overensstemmelse med det, som Allah har �benbaret, og følg ikke deres onde lyster, (så du skulle gå) imod sandheden, som er kommet til dig. For hver af jer har vi foreskrevet en lov og en klar vej og hvis Allah havde villet, havde Han visselig gjort jer til en menighed, men (Han har villet det sådan) for at søtte jer på prøve gennem det, som Han har givet jer. Kappes derfor i gode gerninger. Til Allah er jeres tilbagevenden alle til hobe, så vil Han gøre det klart for jer, som I er uenige om."

Da åbenbaringerne kom lærte Profeten Mohammed og Sahaba (hans tilhængere) sig dem udenad. De skrev det ned på skind, sten og bark. Før Profeten Mohammed døde samlede han Koranen i kapitler og vers, som han havde fået det foreskrevt af englen Gabriel og kort tid efter hans død under kaliffen Abu Bakr as-Siddiq's styre, blev det hele samlet til en Bog, Koranen. Denne Bog er den eneste sande Bog, der altid vil forblive uforandret.

Koranen er åbenbaret af Allah i et fuldendt, guddommeligt sprog. Den er skrevet i en smuk poetisk stil og skal reciteres melodisk. Den indeholder ikke en eneste fejl og ej heller ingen modsætninger. Mange ateistiske videnskabsmænd har ofte prøvet på at finde fejl eller modsætninger i Koranen, men har hver gang m�tte give op. Dette er et guddommeligt v�rk, som der aldrig vil kunne s�ttes sp�rgsm�l ved.
Allah (subhaana wa ta'ala) siger i den hellige Koran i sura al-Hidjr 15 aya 10: "Sandelig Vi har �benbaret Formaningen og Vi vil visselig selv bevare den (mod ford�rv og forglemmelse)."
Ingen vil nogensinde v�re i stand til at lave en bog lig Koranen. I sura Bani Isra'il 17 aya 89 st�r der: "Sig: Hvis mennesker og djinner samledes for at bringe denne Qur'ans lige, s� kunne de ikke bringe dens lige, selvom de ogs� hjalp hinanden."

Allah, den Oph�jede, har sendt B�ger til os som en retledning. B�gerne skal l�re os om spillereglerne i livet. B�gerne fort�ller os, hvad der er tilladt for os og hvad der er forbudt. B�gerne l�rer os ogs� at skelne imellem sandt og falskt.
B�gerne er ogs� et middel vi kan bruge til at n�rme os Allah (subhaana wa ta'ala), da man til enhver tid kan g� og recitere fra Bogen. Sendebudene ville d�, men ikke B�gerne (i dag Koranen).
Al-Quran er den eneste bog, der er holdt u�ndret. De andre b�ger er �ndret, s� derfor er det i dag kun Koranen, vi kan og skal f�lge.
Koranen har 114 suraer (kapitler) og 6236 aya (vers). For hvert bogstav man l�ser eller lytter til fra Koranen, f�r man ti hasanaat (bel�nningspoint).

Koranen er et mirakel, som Profeten Mohammed sagde, at det mirakel han kom med var Koranen. Et eksempel p� hvor perfekt Koranen er, er at Allah, den St�rste har brugt tallet 19 som et symbol i Koranen. 19 et meget sv�rt tal at arbejde med, da det er et primtal, men Allah, den Alm�gtige, har valgt dette tal for at vise os Storheden i det.

Det f�rste sura Mohammed (salla Allahu �lajhi wa sallam) fik �benbaret var sura al-�laq 96. F�rst blev fem vers �benbaret og efter en pause blev 14 �benbaret - 19 i alt.
Fra sura al-�laq og frem til det sidste sura i Koranen er der 19 suraer.
I Koranen begynder alle suraer med Bismilah ar-rahmaan ar-rahiim, p� n�r sura at-Tauba 9, dvs. 113 gange som ikke er deleligt med 19, men i sura an-Naml kan vi l�se historien om profeten Sulajman (�lajhi salam) og dronningen af Saba og i aya 31 st�r der om det brev, som Sulajman skrev til dronningen, hvor han startede med Bismilah ar-rahmaan ar-rahiim, dvs at Bismilah ar-rahmaan ar-rahiim g�r igen 114 gange i Koranen og det er deleligt med 19 - 6�19=114.
Bogstaverne p� arabisk i Bismilah ar-rahmaan ar-rahiim er 19.
Allahs Navn (Allah) g�r igen i Koranen 2698 gange og det kan deles med 19 - 142�19=2698.
Antallet af ar-Rahmaan er 57 gange i Koranen - 3�19=57.
Antallet af ar-Rahiim er 114 gange i Koranen - 6�19=114.
Der er 114 suraer i Koranen - 6�19=114.
I sura Qaf 50 kan man finde bogstavet qaf (Q) 57 gange - 3�19=57.
I Koranen er der nogle suraer, der starter med enkeltbogstaver, fx Alif, Lam, Mim. Der er i alt 14 forskellige bogstaver, der bruges og de er delt op i 14 forskellige kombinationer. Disse bruges i 29 forskellige suraer - 14+14+29=57, 3�19=57.
Hver gang et Sura �bnes med disse bogstavkombinationer kan man l�se det eller de bogstaver i suraet et hvis antal gange, som hver gang kan deles med 19.
280 gange n�vnes et tal i Koranen

Profeten Mohammed blev ofte beskyldt af Kufar, for at v�re den, der have skrevet Koranen, digteren og poeten blev han kaldt af dem. En af de meget store Kufar Al-Waliid bin al-Mughiirah beskyldte ogs� Profeten for selv at have skrevet Koranen. I sura al-Muddathir 74 aya 26-31 st�r historien: ".Det er kun menneskeord, Jeg vil snart kaste ham i helvede. Og hvad vil l�re dig hvad Helvede er? Det efterlader intet og udelader ingen (straf), Det br�ndem�rker ansigtet, over det er nitten."
"Over det er nitten", kan betyde de 19 engle, der vogter over Helvede, men det kan ogs� v�re symbolsk, hvor Allah (subhaana wa ta'�la) vil vise os hvor storsl�et Koranen er, Amiin, Subhaan Allah.

Profeten Mohammed var som bekendt analfabet, s� hvordan skulle han kunne pr�stere s�dan et v�rk, som et almindeligt menneske. Kun den Alm�gtige Skaber er i stand til dette.