Koranen er islams grundkilde. Allah den Alvidende har sagt: Koranen var en bog i himlen, længe før den blev åbenbaret til mennesker.

Den blev åbenbaret stykkevis gennem 23 år til profeten Muhammad (saws) gennem englen Jibril (as).

Nogle af versene blev åbenbaret gennem 10 år i Makka. De vers fortæller mest om troen på den éne Gud – Allah. De havde nemlig mange afguder i Kaba’en dengang. I 13 år blev dele af Koranen åbenbaret i Madina, de vers handler mest om praktiske ting, som er nødvendigt for at få et samfund og en familie til at fungere.

Vi kender ikke alle grundene til, at Allah har åbenbaret den hellige Koranen, men en af grundene er helt sikkert at retlede og vejlede menneskene.

Koranen er Allahs ord til menneskene. Den måde Allah giver Sine befalinger til profeterne på, kaldes al-Wahya. Allah har kun talt direkte til 3 profeter, de er Adam, Mosa og Muhammad (fred være med dem). Ingen har nogensinde set Allah. Men den største fryd for de mennesker, der kommer i Paradiset er glæden ved at se Allah den mest Ophøjede, den mest Gavmilde.

Sura 4/163: Sandelig, Vi har sendt åbenbaring til dig (Muhammad), som Vi sendte åbenbaringer til Noah og profeterne efter ham…

Hadith

Aisha (raa) fortalte, at al-Harith bin Hisham (raa) engang spurgte Profeten (saws): ”Hvordan bliver den Guddommelig åbenbaring givet til dig?” Allahs Profet svarede: ”Nogle gange modtager jeg åbenbaringen som lyden fra ringende klokker.” Det er den hårdeste form for modtagelsen af åbenbaringerne, denne tilstand aftager først, når jeg har forstået budskabet. Nogle gange kommer englen Jibril i form af et menneske, og fortæller mig nogle vers. Aisha tilføjede: ”Sandelig jeg har set Profeten (saws) modtage åbenbaringer på en meget kold dag, men jeg så hvordan sveden løb ned af hans ansigt, da åbenbaringen var over.”

Det var meget hårdt for Profeten (saws) at modtage åbenbaringen af Koranens vers. Især fordi det var to forskellige skabninger der mødtes og skulle forstå hinanden – engel og menneske.

Sura 26/193-195: Og dette er sandelig en åbenbaring fra alverdens Herre. Den trofaste ånd (Jibril) har bragt den, til dit hjerte (Muhammad), så at du kan være en advarer.

Aisha (raa) en af Profeten Muhammads koner har fortalt om, hvordan de Guddommelig åbenbaringer begyndte. Muhammad havde i begyndelsen nogle gode drømme, som altid gik i opfyldelse, og hans glæde ved at søge ensomheden begyndte. Derfor gik han tit op i hulen Hira, for at bede til Allah. Der kunne han være i mange dage, indtil hans mad slap op eller hans længsel efter sin familie fik ham til at komme hjem. Efter nogle dage hjemme ved familien i Makka vendte han tilbage til hulen.

En dag mens jeg sad der, fortalte Muhammad, kom Jibril til mig og beordrede mig til at ”læse”. ”Jeg kan ikke læse”, svarede jeg. Så greb englen mig og pressede mig hårdt ned i jorden, så hårdt at jeg ikke kunne holde det ud. Han slap mig igen, og beordrede mig for anden gang til at læse. Jeg svarede igen, ”jeg kan ikke læse”. Derpå greb Jibril mig igen og pressede mig indtil jeg ikke kunne klare mere. For tredje gang beordrede han mig til at ”læse”. Jeg svarede, ”hvad skal jeg læse”. Han greb mig igen og pressede mig indtil jeg ikke kunne klare mere, derefter sagde ham: ”Læs i din Herres navn, som skabte alt det eksisterende, som skabte mennesket af en klump. Læs og din Herre er den mest Storslåede.”

Fortumlet, forskrækket, frysende og med bankende hjerte løb Muhammad ud af hulen, ned af bjerget og hjem til sin kone Khadija bint Khawwailid. ”Dæk mig til, dæk mig til”, sagde han til Khadija. Hun tog et stort varm tæppe og lagde det omkring ham. Lidt efter fik Muhammad (saws) det bedre, og han fortalte Khadija, hvad der var sket. ”Jeg er bange for, at noget skrækkeligt har ramt mig, og at jeg er ved at blive alvorlig syg,” sagde Muhammad. ”Nej ved Allah,” sagde Khadija. ”Allah vil aldrig gøre dig fortræd, du er god, du elsker din familie og venner, du hjælper de fattige og trængende, du er gæstfri og tager dig af de forældreløse.”

Khadija (raa) havde en fætter, som hed Waraqa bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Han var blevet kristen, og kendte det hebraiske sprog og kunne læse og skrive. Han kendte de Skrifter, som Allah havde åbenbaret før Koranens budskab. Men nu var han en gammel og blind mand. Khadija og Muhammad gik hen til ham og fortalte, hvad der var sket i hulen ’Hira’. Den gamle mand sagde, at det var den samme engel, som var kommet med åbenbaringer til andre profeter.

Den gamle mand sagde også, at Allah havde udvalgt Muhammad til at være profet, og han sagde videre: ”Jeg ville ønske, at jeg var ung og kunne opleve, at se folkene fra Makka drive dig ud af byen.” Profeten spurgte forskrækket, ”vil de drive mig ud af byen?” Waraqa svarede, ”ja.” Og han sagde: ”Hvem som helst der kommer med et budskab, som det du er valgt til at udbrede, vil få fjender og møde modstand. Hvis jeg er i live til den tid, vil du få min støtte.” Men få dage efter døde Waraqa, og de Guddommelige åbenbaringer stansede for et lille stykke tid.

Kort tid efter viste Jibril sig igen for Muhammad (saws), det har han fortalt om i et hadith.

Jabir bin Abdullah al-Ansari fortalte, at Profeten (saws) sagde: ”Jeg kom gående og pludselig hørte jeg en stemme fra himlen. Jeg så op, og den samme engel, som havde kontaktet mig i hulen ’Hira’, sad på en stol mellem himlen og jorden.” Jeg blev bange for ham, og skyndte mig hjem. Jeg sagde: ”Dæk mig til.” (i et tæppe) Efter det åbenbarede Allah dette vers:

Sura 74/1-5: Åh du, som er tildækket. Rejs dig og advare folk (mod Allahs straf) og vend jer fra afgudsdyrkelse.

 

Koranen er åbenbaret i Ramadan

Som vi ved er den hellige Koranen skrevet mange tusinde år før jordens skabelse, og Allah fortæller i Bogen, at der er skabt 7 himle, og Hans Kursi er i den højeste himmel. Før åbenbaringen startede, sendte Allah Koranen ned i den første himmel, det skete i den Hellige Nat (Lil-Qadr) i Ramadan måneden. Englen Jibril fik ordre på at opbevare den, og åbenbare den stykke for stykke.

Sura 2/185: Måneden Ramadan er den, i hvilke Koranen blev nedsendt, som retledning for menneskeheden, og med klare beviser på sandt og falsk.

Allah nævner mindst 3 grunde til, at den hellige Koran skulle åbenbares gennem så mange år. 1. at styrke muslimernes hjerter og gøre dem stærke. 2. Så at den var let at lære udenad. Hvis alle versene var åbenbaret på en gang, ville det være umuligt at lære den udenad. 3. Mange vers kom for at lære muslimerne om noget, de ikke vidste i forvejen.

Koranen består af 114 kapitler (Surat), og 6236 vers (ayat). Koran betyder ’læsning’ på arabisk. Allah har kaldt Koranen mange smukke navne, her er nogle få af dem: al-Kitab (Bogen). al-Fuqân (Sondringen). An-Nûr (Lyset). al-Huda (Vejledningen).

Sura – betyder blandt andet noget som omkranser, beskytter, og som har stor betydning. Det betyder også noget på et højt plan. Man kan sige, at sura beskytter Allahs ord – versene i Koranen.

Ayat – betyder tegn, hver vers i Koranen er et tegn på Allahs Storhed og den højeste visdom.

 

Koranens hemmelige bogstaver

Nogle af kapitlerne i den hellige Koranen begynder med bogstaver, som vi ikke kender betydningen af. For eksempel Sura al-Baqarah begynder med de arabiske bogstaver  alif - lam – mim.

Sura al-Arâf begynder med alif – lam - min – sâd. Fem forskellige Sura begynder med alif – lam – râ. En Sura begynder med tâ – hâ. En anden Sura begynder med tâ – sin.

Der er hele 7 Sura, som begynder med bogstaverne hâ – mim. De syv Sura bliver kaldt hâ - mim familien. Der er også en Sura, som kun begynder med et enkelt bogstav, qåf, denne Sura hedder også Qåf. Her er ikke nævnt alle de Sura, som begynder med bogstaver, måske kan du selv finde dem?

Allah siger i den hellige Koran, at det er en Bog, som lover retledning til de, som frygter Ham og holder islam. Koranens sprog er så smuk og melodisk, at ingen kan efterligne det. Og ingen er i stand til at skrive vers, som kan nå op på højde med Koranens visdommelig og smukke ord.

 Det er slet ikke muligt for et menneske at digte noget i fuldstændig samme stil gennem 23 år, uden at komme til at modsige sig selv eller bare lave nogle fejl.

Et af de vigtigste budskaber i den hellige Koran er at fortælle mennesker, at Allah er én Gud, og at den sidste profet, som vil komme inden Dommens dag er Muhammad (saws).

 

Den hellige Koran er unik

Enhver muslim må respektere Allahs ord, og lytte grundigt, når Koranen læses. Man må også selv læse med en smuk og rolig stemme. Man skal ikke snakke og lave sjov, når Koranen læses.

Profeten Muhammad (saws) havde ingen indflydelse på Koranens tekst. Han gav kun det videre, som Jibril fortalte ham, men Allah fortalte Profeten mange ting, som hændte i samfundet for eksempel, hvad de vantro sagde om ham, om de profeter, som havde levet før ham, og hvad muslimerne skulle gøre i bestemte situationer.

Koranen er lægedom for vores sjæl og krop. Man føler sig godt tilpas, når Koranen læses. Den renser vores hjerter for dårlige ting, og den vil være vores hjælper på Dommens dag. Alt, hvad vi har brug for et nævnt i den hellige Bog. Allah har intet glemt.

Hadith

Ibn Abbas (raa) fortalte, at Profeten (saws) sagde: ”En person, hvis hjerte intet indeholder fra den hellige Koran, er at sammenligne med et forladt hus.”  Tirmizi

Når et nyt vers blev åbenbaret, fortalte englen Jibril straks, hvor det hørte til eller i hvilken Sura det skulle stå. Mange mennesker tror, at Koranen først blev samlet og nedskrevet efter Muhammads (saws) død, men det er ikke rigtigt.

I begyndelsen skrev muslimerne de åbenbarede vers ned på forskellig materiale. Det kunne være papir, sten, palmeblade og dyre knogler. De nedskrevne vers blev opbevaret i Profetens hus. Der var også mange blandt sahaba, der havde materiale liggende med nedskrevne Koran vers. 

Da åbenbaringen fortsatte gennem mange år, kunne muslimerne jo ikke bare samle alt materialet med de nedskrevne vers, for de vidste ikke, hvornår åbenbaringen var helt færdig. Når Muhammad (saws) modtog en åbenbaring, lærte han straks sahaba de nye vers. Derfor var der mange muslimer, som kunne den hellige Koranen udenad.

Hvert år i Ramadan måneden kom Jibril (as) for at overhøre Profeten (saws) i de åbenbarede vers. Det sidste år Muhammad (saws) levede, blev han overhørt i hele Koranen 2 gange, da vidste vores elskede Profet (saws), at hans tid på jorden snart ville være forbi.

Hadith

Jibril (as) plejede at recitere Koranen for Profeten (saws) fortæller hans datter Fatima (raa). En dag fortalte Profeten (saws) mig en hemmelighed. ”Jibril plejer at overhøre mig en gang om året i Koranen, men i år overhørte han mig to gange, så jeg tror min død nærmer sig.”

Den hellige Korans samling

Kort tid efter Profetens (saws) død, var der mange sahaba, der blev dræbt i krig. Mange af dem som kunne Koranen udenad, var blevet dræbt i slaget mod den falske profet ’Musailama’ fra Yemen. Derfor var der nogle mænd, der begyndte at snakke om at samle hele den hellige Koran til én Bog.

Omar ibn al-Khattab var den første, som fik den ide at samle Koranen. Han gik til Abu Bakr, som var den første kalif efter Muhammads (saws) død. Men Abu Bakr var meget bange for at gøre noget, som Profeten ikke havde sagt, at de skulle gøre, så han sagde, ”nej.”

Omar gav ikke så let op. Han sværgede ved Allah, at det var et godt forslag at samle hele den hellige Koran til en Bog. Et af hans argumenter var, at Allah Selv kaldte Koranen ’Kitab’. Til sidst gjorde Allah Abu Bakrs hjerte stemt for Omars forslag, om at samle alle de nedskrevne vers til en Bog.

En af de allerdygtigste unge mænd, som havde hjulpet Profeten (saws) med at nedskrive versene, når de blev åbenbaret, hed Zaid bin Thabit. Han blev nu kaldt til Abu Bakrs hus.

Han var lige så bange som Abu Bakr for at gøre noget forkert i islam, så han sagde: ”Jeg ville ønske, at du havde bedt mig flytte et bjerg, i stedet for at give mig ansvar for at samle Koranen.”

Selvfølgeligt kunne Zaid hele den hellige Koran udenad, men han forlangte, at alle som kendte nogle vers skulle komme og recitere dem for ham. De skulle bringe to vidner med sig, som skulle bevidne, at de havde hørt versene blive læst foran Profeten (saws). Han samlede alt, hvad der var nedskrevet af Koran vers.

De sidste 2 vers fik han fra Abi Khuzaima al-Ansari og hans to vidner. De 2 vers er de sidste i Sura at-Tauba. Hele den hellige Koran blev så nedskrevet på læder-strimler. Den originale kopi blev opbevaret hos Abu Bakr. Efter hans død blev Koranen opbevaret hos Omar ibn al-Khattab og derefter hos Omars datter Hafsa.

Der findes et hadith i Bukharis Ahadith Samling, hvor Zaid bin Thabit fortæller om alle hans betænkeligheder, da han fik til opgave at samle den hellige Koran.

Zaid bin Thabit (raa) fortalte: Abu Bakr As’Siddiq sendte bud efter mig. Det skete efter, at mange af de troende var dræbt i jihad mod den falske profet Musailama. Jeg gik til Abu Bakrs hus, og fandt Omar ibn al-Khattab hos ham. Abu Bakr sagde til mig: ”Omar er kommet til mig, han siger at dødsfaldene var mange blandt dem, som kunne Koranen udenad. Jeg er bange for, at mange af de andre som kan Koranen udenad vil falde i andre slag.”

Derfor foreslår jeg, at Koranen bliver samlet til én Bog. Jeg har sagt til Omar, hvordan kan vi gøre noget som Profeten (saws) ikke har gjort? Omar sagde: ”Ved Allah, det er et godt forslag.” Omar blev ved med at tale godt for sit forslag, indtil Allah åbnede mit bryst for det, og jeg begyndte at indse det rigtige i hans ide.

Zaid fortalte videre, at Abu Bakr sagde til ham: ”Du er en klog ung mand, vi har intet dårligt at sige om dig og din måde at praktisere islam på. Du plejede at skrive åbenbaringerne ned for Profeten (saws). Så du må søge efter alt, hvad der er nedskrevet af Koranen, og samle dem til én Bog.”

Ved Allah, hvis de havde beordret mig til at flytte et af bjergene, ville det ikke have været så tungt for mig, som at få ansvaret for at samle Allahs hellig Koran.

Der efter sagde jeg til Abu Bakr: ”Hvordan kan du gøre noget, som Allahs Profet (saws) ikke gjorde?” Abu Bakr svarede: ”Ved Allah, det er et godt projekt.” Abu Bakr blev ved med at opfordre mig, indtil Allah åbnede mit bryst for ideen, akkurat som Allah havde åbnet brystet på Abu Bakr og Omar bin al-Khattab. Så jeg startede med at samle alt, hvad der var nedskrevet af Koranen, på palmeblade, tynde hvide sten og fra de mænd, som kunne Koranen udenad. Jeg fandt de sidste vers af Sura at-Tauba hos Abi Khuzaima al-Ansari, og jeg fandt kun de vers hos ham.

Muhammad (saws) havde givet de forskellige arabiske stammer lov til at læse Koranen på deres dialekt, således var der 7 måder at læse Koranen på. Det betød ikke, at der var stor forskel på måderne. Men da der kom flere muslimer fra andre lande, blev de forvirrede over, at Koranen kunne læses på flere måder.

Og da der også var blevet skrevet nogle falske kopier i en provins der hed Shams, besluttede kaliffen Uthman (raa), at der kun skulle være den ene måde at læse på. Og det er den måde, som alle muslimer i verden kender i dag. De falske kopier og 6 af måder Koranen kunne læses på blev brændt.

Allah (swt) har lovet, at Han Selv vil bevare den hellige Koran imod forfalskninger og omskrivninger. Men det betyder ikke, at vi muslimer ikke skal passe på Bogen og værne om den.

 

Spørgsmål

1 Hvorfor var det så hårdt for Profeten, at modtage åbenbaringer?

2 Hvorfor kunne Muhammad (swas) lide at være i hulen ’Hira’?

3 Hvor er Allahs Kursi?

4 Hvad betyder Koran på arabisk?

5 Hvad betyder unik?

6 Hvor mange år blev der åbenbare vers i Makka?

7 Hvor mange profeter har Allah talt til?

8 I hvilken måned blev Koranen nedsendt?

9 Hvilke 5 Sura begynder med alif, lam, râ?

10 Hvilken Sura begynder med tâ, hâ?

11 Hvad hedder de syv Sura fra Hâ, mim familien?

12 Hvad er et af de vigtigste budskaber i den hellige Koran?

13 Kan du finde og skrive 3 ahadith om den hellig Koran?

14 Hvem fortalte Profeten (saws), hvor versene hørte til?

15 Hvornår blev Muhammad (saws) overhørt i Koranen?

16 Hvordan vidste Profeten, at han snart ville dø?

17 Hvorfor ville muslimerne samle Koranen til én Bog?

18 Hvad var Omars argument, da Koranen skulle samles?

19 Hvorfor var Abu Bakr bange for at samle Koranen?

20 Hvor hørte de 2 sidste vers hjemme?

21 Hvorfor var Zaid bange for at samle Koranen?

22 Hvor  mange dialekter kunne Koranen først læses på?

23 Hvorfor bestemte Uthman, at der kun skulle være 1 måde at læse på?

 

Den hellige Koran er en retledning til muslimer, åbenbaret til Profeten Mohammed for at han skulle informere hele menneskeheden om den sande religion, Islam. 

Koranen har fem navne, der er nævnt i Koranen. 

I sura Bani Israa'iil aya 10, kalder Allah, den Almægtige den al-Quraan - Koranen. 

I sura al-Furqaan aya 2 kaldes den al-Furqaan - Sondringen (mellem sandt og falsk). 

I sura al-Ambija aya 11 står der al-Kitaab - Bogen. 

I sura al-Hidjr  kaldes den ad-Dhikr - (ihukommelsen af Allah). 

Og i sura As-Sjuâara' aya 27 kaldes den at-Tanziil 

-grunden til at den mest bliver omtalt som al-Quraan, Koranen, er når man udtaler Quraan, minder det meget om ordet Qiraa, som betyder læsning.

Koranen er den kilde der er sendt direkte fra Allah, den Højeste til Profeten Muhammad . Det er udelukkende Allahs Ord.

I Islam har man to former for hadith: Hadith al-Qudsi og Hadith an-Nabawi.
Hadith al-Qudsi: Det betyder et guddommeligt hadith, dvs. at det er Allahs Ord. Allah, den Ophøjede har fortalt Profeten Mohammed (fred og velsignelse være med ham) de hadith og Profeten har så leveret til folket.

Hadith an-Nabawi: Det betyder, at det er et hadith fra Profeten Mohammed . Det er enten noget nogen har hørt ham sige eller set ham gøre. Det er nogle beretninger, der skal lære os noget eller fortælle os, om noget der er sket.

Forskellen mellem Hadith al-Qudsi og Al-Quraan:
1. Koranen er et mirakel fra Allah, den Største. Det er en hellig Bog, der aldrig kan efterlignes. Den er perfekt uden nogen mangler. Da stammen Qurasj beskyldte Profeten Mohammed for at det var ham, der havde skrevet Koranen og kaldte ham digter, sendte Allah, den Nådige et aya, hvor Han sagde til Profeten, at han skulle bede dem om at lave et aya lig dette, men det kunne de selvfølgelig ikke. Ingen kan sætte en bog sammen på samme perfekte måde, som Koranen er sat sammen på. Allah beviser at Koranen er et guddommeligt værk.
2. Der kan forekomme både gode og svage Hadith al-Qudsi, men der findes ingen svage aya i Koranen. Hele Koranen er Allahs ord og alt i Koranen er troværdigt.
3. Det er kun Koranen, man kan læse i sin bøn. Man kan ikke læse Hadith al-Qudsi, selvom de også er Allahs Ord, måske på grund af punkt 2.
4. Man optjener 10 hassanaat eller flere, når man læser et bogstav i Koranen. Men belønning for at læse hadith er mindre.

Når man læser Koranen, kan man tro at den er nedsendt i den rækkefølge den står skrevet i, men det er den ikke. Koranen blev først samlet efter Profetens tid (under kaliffen Abuu Bakrs styre), men hver gang Mohammed fik en åbenbaring, fortalte Gabriel (fred være med ham) ham, hvilken sura den hørte til og hvilken aya de var. De første fem aya'er der blev åbenbaret var fra sura al-Âlaq:Og det sidste aya, der blev åbenbaret er aya 282 fra sura al-Baqarah:

 Og frygt den dag, da I skal vende tilbage til Allah. Så skal enhver sjæl gengældes med det, den har fortjent sig og de skal ikke lide uret."

Imellem den sidste åbenbaring til Profeten og hans død gik der 31 dage.
Den længste sura i Koranen er al-Baqara og den korteste sura er al-Kawthar. Den længste aya er nr. 283 i sura al-Baqara og den kaldes ayat ad-Dajn. Den handler om hvad man skal gøre, når man skal låne penge. 

Den mindste aya er nr. 65 fra sura ar-Rahmaan som lyder: "mudhaammataan" - "Under mørkegrønt løv er de begge."

Man kan se ud fra disse ting at Allah (SWT) ikke har gjort Koranen simpel, den er unik og umulig at gøre efter. Der er et meget stort særpræg på Koranen, som et menneske aldrig kan udføre.

Suraerne i Koranen kan deles op under to navne: Maki og Madani. Det betyder ikke at de suraer der hedder Maki, blev sendt da Profeten boede i Makka og de suraer, der hedder Madani, blev sendt til ham, da han boede i Madina, men generelt kan man sige at de suraer, der blev sendt før al-Hidjra er Maki og de suraer der blev sendt efter al-Hidjra hedder Madani. Der er også andre betingelser for deres opdelen:

En sura kan hedde Maki, hvis den indeholder:
1. En sadjda (prostration).
2. Hvis der er et 'nej' i suraet (kallaa). Undtagen sura al-Baqara.
3. Hvis der i suraet bliver sagt "Jaa ajjuhan naas"- "Oh I mennesker" og det ikke samtidig indeholder "Jaa ajjuhal mu'miniin"- Oh I rettroende".
4. Hvis den indeholder historier om Profeterne. Undtagen sura al-Baqara.
5. Hvis den fortæller om Profeten Adam (AS) og Satan.
6. Hvis suraen begynder med enkeltbogstaver, fx Alif Lam Mim, Ha Mim, Ja Sin osv. Undtagen sura al-Baqara og al-Imraan.

En sura kan hedde Madani, hvis den indeholder:
1. En fard (et påbud) eller en regel for straf.
2. En fortælling om al-Munaafiqiin (hyklerne).
3. Hvis Allah (SWT) taler om de andres religioner (jøderne og de kristne).

Der er 20 Madani suraer og 82 Maki suraer og de sidste 12 suraer er der tvivl om, hvis de er Maki eller Madani.Et lille eksempel på Allahs Mesterværk Koranen.
Allah, den Uovervindelige, har valgt tallet 19 som symbol i Koranen. 19 er et primtal og meget svært at arbejde med, men ikke for Mesteren.

Det første sura Mohammed fik åbenbaret var sura al-Âlaq 96. Først blev fem vers åbenbaret og efter en pause blev 14 åbenbaret - 19 i alt.
Fra sura al-Âlaq og frem til det sidste sura i Koranen er der 19 suraer.
I Koranen begynder alle suraer med Bismilah ar-rahmaan ar-rahiim, på nær sura at-Tauba 9, dvs. 113 gange som ikke er deleligt med 19, men i sura an-Naml kan vi læse historien om profeten Sulajman (fred være med ham) og dronningen af Saba og i aya 31 står der om det brev, som Sulajman skrev til dronningen, hvor han startede med Bismilah ar-rahmaan ar-rahiim, dvs. at Bismilah ar-rahmaan ar-rahiim går igen 114 gange i Koranen og det er deleligt med 19 - 6´19=114.
Bogstaverne på arabisk i Bismilah ar-rahmaan ar-rahiim er 19.
Allahs Navn (Allah) går igen i Koranen 2698 gange og det kan deles med 19 - 142´19=2698.
Antallet af ar-Rahmaan er 57 gange i Koranen - 3´19=57.
Antallet af ar-Rahiim er 114 gange i Koranen - 6´19=114.
Der er 114 suraer i Koranen - 6´19=114.
I sura Qaf 50 kan man finde bogstavet qaf (Q) 57 gange - 3´19=57.
I Koranen er der nogle suraer, der starter med enkeltbogstaver, fx Alif, Lam, Mim. Der er i alt 14 forskellige bogstaver, der bruges og de er delt op i 14 forskellige kombinationer. Disse bruges i 29 forskellige suraer - 14+14+29=57, 3´19=57.
Hver gang et sura åbnes med disse bogstavkombinationer kan man læse det eller de bogstaver i suraet et hvis antal gange, som hver gang kan deles med 19.

Al Fatiha Al-Kafirun Al-Asr Al-Qadr
An-Nas Al-Kawthar At-Takathur Al-Alaq
Al-Falaq Al-Ma'un Al-Qari'a At-Tin
Al-Ikhlas Qurqysh Al-'Adiyat Al-Inshirah
Al-Masad Al-Fil Az-Zilzala Ad-Duha
An-Nasr Al-Humaza Al-Bayyina Al-Layl

 

Her er lidt Koran hvor man kan se hvordan det skrives og siges, på arabisk

http://kids.al-islam.com/Disp.asp?part=9